Generelle salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Anvendelseområde

Betingelsene nedenfor gjelder for enhver avtale som inngås mellom kjøper og Flexiform AS. Flexiform AS betingelser gjelder foran kjøpers eventuelle standardvilkår eller alminnelige forretningsbetingelser hvis ikke disse er skriftlig godkjent og akseptert av Flexiform AS, eller annen avtale er inngått mellom partene.

§ 2 Bestilling / tilbud

Tilbud avgitt av Flexiform AS er gyldige i 14 dager, regnet fra tilbudsdato, og skriftlig aksept fra kjøper må være Flexiform AS i hende innen fristens utløp. Kjøpers aksept er først godkjent ved skriftlig ordrebekreftelse fra Flexiform AS. Flexiform AS bekreftelse er dermed uttrykk for den endelige avtalen mellom partene. Kjøper skal reklamere straks dersom bekreftelsen ikke er i overensstemmelse med dennes aksept. Flexiform AS forbeholder seg rett til mellomsalg.

§ 3 Levering

Risikoen forvarens hendelige undergang går over til kjøper ved Flexiform AS overgivelse avvaren til selvstendig fraktfører. Lov om kjøp av 13.5.88 nr 27 er dermed fraveket i forholdet mellom kjøper og Flexiform AS.

Kjøper er forpliktet til å stille mannskap og materiell til rådighet for lossing. Levering skjer så nær det sted som kjøper har angitt, som det er forsvarlig og mulig. Flexiform AS er ikke ansvarlig for levering dersom det ikke er mulig å komme frem til kjøpers angitte leveringssted. Leveringsforsinkelser er Flexiform AS uvedkommende.

Kjøper har plikt til straks ved mottakelsen å kontrollere det leverte, for så vidt angår mengde, art, samt eventuelle transportskader. Dersom varen er skadet ved mottakelsen, skal kjøper anmelde dette til fraktfører og foreta påtegning på fraktbrevet. Kjøper skal enn videre straks reklamere overfor Flexiform AS dersom det er uoverensstemmelse mellom ordrebekreftelsen og det leverte. Flexiform AS er ikke ansvarlig for kjøpers avledede tap som for eksempel dagbøter, avhjelping eller andre tap. Alle leveringer skjer i henhold til fraktførerens betingelser NSAB-2000. Kjøper er således fraktførers oppdragsgiver.

§ 4 Frakt

Flexiform AS sørger for utsendelse av bestilte varer. Frakt betales av kjøper i henhold til gjeldende fraktprisliste, dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Transportskader skal påføres fraktbrev, og reklamasjon skal skje direkte til fraktfører, slik at transportskader eller herav avledet ansvar i enhver henseende er Flexiform AS uvedkommende.

EU og øvrige utland

Frakt skjer på kjøpers ansvar og for dennes regning og risiko. Flexiform AS kan uten ansvar være behjelpelig med å formidle kontakt til fraktfører. Transportskader skal påføres fraktbrev, og reklamasjon skal skje direkte til fraktfører, slik at transportskader eller herav avledet ansvar i enhver henseende er Flexiform AS uvedkommende.

§ 5 Forsinkelse

Flexiform AS tar forbehold for forsinkelse på bakgrunn av leveringsproblemer uansett årsaken til dette. Flexiform AS er ikke ansvarlig for kjøpers avhjelpingskostnader, forsinkelsesansvar eller erstatningsansvar som skyldes forsinkelse. Flexiform AS er ikke ansvarlig for kjøpers direkte eller indirekte kostnader og annet tap på grunn av forsinkelse.

§ 6 Force Majeure

Krig, inn- eller utførselsforbud, arbeidskonflikt, brann, oversvømmelse, transportvanskeligheter eller lignende hendelser som berører Flexiform AS eller Flexiform AS underleverandører, og enten gjør leveringen umulig eller påfører Flexiform AS omkostninger som Flexiform AS ikke med rimelighet kunne ventes å forutse da tilbud ble gitt, gir Flexiform AS rett til å heve avtalen eller forlenge leveringstiden. Kjøper skal kunne forlange, hele bestillingen effektuert dersom han betaler Flexiform AS kompensasjon for de utgifter prisstigninger og andre ekstrautgifter som full levering vil medføre.

§ 7 Pris

Alle opplyste priser er i NOK og ekskl. mva. og frakt, dersom ikke annet er skriftelig avtalt. Alle prislister er uforpliktende, og den endelige og bindende pris fremgår av Flexiform AS ordrebekreftelse. Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir endringer i produksjonsomkostninger, offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i valutakursen med mer enn to prosentpoeng, forbeholder Flexiform AS rett til å belaste hele endringen hos kjøper.
Dersom kjøper ønsker å foreta endring i det avtalte, har Flexiform AS rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret leveringstidspunkt. Flexiform AS forbeholder seg retten til å godta slike endringer. Slike endringer skal skje skriftlig.

§ 8 Reklamasjon / Mangler

Kjøper skal ved mottak av varene straks undersøke disse, særlig med hensyn til mengde, kvalitet og art/sort. Kjøper skal straks reklamere skriftlig overfor Flexiform AS, og senest 8 dager etter mottak. Er feilen av slik art at den kan henføres til skade på grunn av fuktighetsendringer, skal feilen, om annet ikke kan bevises, anses å ha oppstått på grunn av feil lagring og etterbehandling etter at varene er levert. Flexiform AS er ikke ansvarlig for feil som kan ha oppstått på grunn av kjøpers egne konstruksjoner, feilmontering o.l. Dersom kjøper etter avtale med Flexiform AS skal returnere varen plikter denne å emballere varen på tilsvarende måte som den var ved mottak samt å behandle varen på en slik måte at denne ikke blir skadet. Skjer ikke dette er ikke Flexiform AS forpliktet til å refundere fakturert pris av varen. Kjøpers mangelsbeføyelser bortfaller ved dennes innledning av montasje eller av bearbeiding av en hver art. Flexiform AS forbeholder seg avhjelpingsrett ved om- eller etterlevering, eller ved å yte et forholdsmessig avslag i prisen. Kjøper gjøres videre oppmerksom på at trevarer fra naturens side varierer. Derfor er vareprøver alene illustrerende, og ikke en garanti for den endelige leveransens utseende.

§ 9 Alminnelige garantibetingelser

Flexiform AS videregir de garantibetingelser som produsenten gir på produktene. Det er enforutsetning for kjøpers garanti at Flexiform AS kan gjøre garantien gjeldende ovenfor produsenten. Garantien dekker feil som skyldes produsenten. Produkter med synlige feil og mangler må ikke monteres og kan byttes uten omkostninger. RBI Interiør forbeholder seg retten til etter eget valg å utbedre det reklamerte produkt eller evt. la det utbedres av tredjemann, eller omlevere erstatningsmateriale fra sitt aktuelle leveringsprogram. Erstatningsleveranser utelukker evt. ytterligere krav. Denne garantien omfatter ikke følgeskader som f.eks. arbeid ved utskiftning/ombygging. Ved utskiftning skal de reklamerte varer returneres på den av Flexiform AS anviste måte. Utbedringsomkostninger godtgjøres kun etter forutgående avtale og kan ikke overstige produktmaterialets verdi. Indirekte omkostninger godtgjøres ikke. Flexiform AS dekker ikke mekaniske skader, ekstraordinære påvirkninger eller skader forårsaket av feilaktig rengjøringsmidler eller metoder. For å kunne påberope seg denne garantien må kjøperen innlevere en skriftlig klage til Flexiform AS innen 30 dager fra det tidspunktet feilen ble oppdaget. En skriftlig klage må vedlegges kvittering for kjøpet.

§ 10 Returvarer

Leverte varer tas kun i retur etter forutgående skriftlig aksept fra Flexiform AS.
Dersom Flexiform AS aksepterer å ta leverte varer i retur, utsteder Flexiform AS, med mindre annet er avtalt, en kreditnota med minimum 25 % fradrag for returgebyr og fradrag av fraktkostnader. Returnerte varer skal være ubrukte, uten skade og i ubrutt originalemballasje.

§ 11 Begrensning av erstatningsansvaret

Kjøper skal holde Flexiform AS skadesløs i det omfang Flexiform AS pålegges ansvar overfor 3. mann. Flexiform AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt av produktet på fast eiendom eller annet. I intet tilfelle er Flexiform AS ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller andre økonomiske tap. De nevnte begrensningene i Flexiform AS ansvar gjelder ikke dersom Flexiform AS har handlet grovt uaktsomt. Hvis 3.mann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punktet, har denne part plikt til å underrette den andre part straks om dette. Dersom en slik underretning ikke foretas, skal den part som ikke har oppfylt sin varslingsplikt, holde den andre part skadesløs.

§ 12 Service

Flexiform AS stiller vederlagsfritt konsulenter til rådighet for kjøper. Denne servicen medfører ikke at kjøper eller 3. mann kan gjøre erstatningsansvar gjeldende overfor Flexiform AS utført av konsulenten. Dersom Flexiform AS medvirker ved beregning, måltaking eller på annen måte, er Flexiform AS ikke ansvarlig for feil.

§ 13 Produsent- og leverandørgaranti

Dersom produsent eller Flexiform AS sin leverandør innrømmer kjøper utvidede garantiordninger, kan disse ikke gjøres gjeldende overfor Flexiform AS. Flexiform AS er ikke bundet av garantier av forannevnte art, siden det alene er snakk om en videregivelse av produsentens garanti. Det kan ikke reises krav av noe art mot Flexiform AS på bakgrunn av slike garantier.

§ 14 Betalingsbetingelser

Hvis ikke annet fremgår av ordrebekreftelse eller faktura skal kjøper innen 14 dager etter fakturadato betale fakturabeløpet. Avtale om henstand med betaling skal være skriftlig akseptert av Flexiform AS. Oppstår det i løpet av leveringstiden tvil hos Flexiform AS om kjøpers betalingsevne, kan Flexiform AS kreve godkjent sikkerhet for betalingen.

Medfører kjøpers forhold at leveringen ikke kan skje som avtalt, har Flexiform AS rett til å fakturere i henhold til avtalt leveringstermin. Det er ikke adgang til motregning med mindre dette er skriftlig akseptert av Flexiform AS.
Betales kjøpesummen ikke til rett tid, beregnes morarenter fra forfallsdagen med 2 % pr. påbegynt måned.

§ 15 Stansningsrett

Dersom betaling for en leveranse uteblir, er Flexiform AS berettiget til å stanse flere leveranser til denne kjøper uten at dette medfører mislighold fra selgers side for senere leveranser. Flexiform AS kan kreve godkjent sikkerhet for betalingen.

§ 16 Eiendomsforhold

Flexiform AS forbeholder seg eiendomsretten til det solgte inntil full betaling har funnetsted.

§ 17 Lovvalg og verneting

Enhver tvist mellom kjøper og Flexiform AS skal først forsøkes løses ved forhandlinger. Hvis ikke forhandlinger fører frem innen 2 måneder, skal saken løses ved domstolsbehandling. Norsk lov skal legges til grunn og saken behandles ved Flexiform AS verneting. Nærværende betingelser fraviker dermed den internasjonale kjøpsrett CISG samt øvrige konvensjoner om internasjonale kjøp.

§ 18 For øvrig

For forhold eller avtaler som ikke er uttrykkelig nevnt i ovenfor nevnte bestemmelser, gjelder den norske kjøpslovs regler jf. også salgs- og leveringsbetingelsenes §1.
Ovenfor nevnte bestemmelser kan alene anses for fraveket dersom det foreligger skriftlig avtale om det.